Contact

Vicky Websales
Marga Klompelaan 34
1945ZL Beverwijk

Mobiel: 06 10 477 338

Algemene voorwaarden van Wierook.org gevestigd te Beverwijk.

Artikel 1. Definities
1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Wierook.org, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
2. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle door Wierook.org gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Een overeenkomst tussen Wierook.org en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Wierook.org is bevestigd, dan wel doordat Wierook.org geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Wierook.org gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Wierook.org het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Wierook.org gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering
1. Wierook.org streeft er naar om uw bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal Wierook.org binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten. 2. Aan de leveringsplicht van Wierook.org zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
2. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Wierook.org, blijft het geleverde eigendom van Wierook.org.
2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Wierook.org heeft voldaan. Door Wierook.org afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Wierook.org zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Wierook.org hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Wierook.org alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 45,38 per dag verbeurt.
4. Ingeval Wierook.org het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
5. Koper is verplicht Wierook.org direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Wierook.org geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Wierook.org verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 45,38.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst
1. Wierook.org behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:

a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Wierook.org eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Wierook.org daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Risico-overgang
1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
2. Het door Wierook.org geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

Artikel 9. Garantie
1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:

a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Wierook.org de wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Wierook.org aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Wierook.org aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Wierook.org beperkt tot het factuurbedrag.
3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Wierook.org noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Wierook.org verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Wierook.org.
4. Wierook.org is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wierook.org of haar leidinggevende ondergeschikten.
6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Wierook.org de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Betaling
1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden onder rembours of binnen 8 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Wierook.org aangewezen bank- of girorekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
4. Indien Wierook.org het faktuurbedrag niet binnen de termijn van 8 dagen van koper heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
5. Indien de betaling van een termijn niet binnen 8 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer Wierook.org alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Wierook.org te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen faktuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 68,07 onverminderd eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
6. Alle door of namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Wierook.org gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Wierook.org om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Wierook.org tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Wierook.org op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Wierook.org wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Wierook.org redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is Wierook.org gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Wierook.org tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Wierook.org gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Wierook.org niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 13. Klachten
1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Wierook.org zijn gebracht.
2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Wierook.org zijn gebracht.
3. Indien de klacht door Wierook.org juist wordt bevonden, zal Wierook.org de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Wierook.org is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Wierook.org heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Wierook.org terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
5. Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Wierook.org te zijn gebracht.
6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Wierook.org in behandeling genomen.
7. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14. Merk- en handelsnaam
1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Wierook.org of wierook.org in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wierook.org.
2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Wierook.org nauwgezet opvolgen.
3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Wierook.org volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Retourzendingen, Recht van retour
1. De producten van Wierook.org vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.
2. Indien een koper gebruikt wenst maken van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.
3. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke melding aan Wierook.org zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
4. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Wierook.org restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen plus daarbij horende oorspronkelijk betaalde verzendkosten.
5. Indien retourzendingen zonder voorafgaande medling aan Wierook.org geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
6. Retourzendingen aan Wierook.org ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
7. In het geval van een retourzending zal door Wierook.org het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Wierook.org gespecificeerd adres.
8. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op alle met Wierook.org aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 17. Geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Wierook.org het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Artikel 18. Contact
Wierook.org
Gevestigd aan de Marga Klompélaan 34, 1945 ZL Beverwijk.
Telefoon +31-(0)610477338.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54034248
BTW-nummer NL 2337.92.442 B 01.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 Wierook.org | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel